Regulamin

Regulamin sklepu internetowego bramkaochronna.pl


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym http://www.bramkaochronna.pl/ prowadzony jest przez firmę:
GRUPA-MG
Mikołaj Gockowiak
Ciele ul. Niedźwiedzia 11
86-005 Białe Błota
NIP: 554-269-94-18
REGON: 340522324
2. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta, lub złożenie zamówienia bez rejestracji, jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.bramkaochronna.pl/
3. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: do 24h, przy założeniu zlecenia płatności na rzecz zamówienia i kosztów wysyłki w dniu złożenia zamówienia.

§3. TOWAR

1. Wszystkie towary sprzedawane na stronie http://www.bramkaochronna.pl/ są wolne od wszelkich wad.

§4. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu. Paragon bądź faktura jeśli w dodatkowych informacjach są podane dane do jej wypisania.
3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.
5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

§5. DOSTAWA

1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest Konsumentem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 30 dni od dnia otrzymania towaru. Wzór odstąpienia zawiera załącznik nr.1.
2. Aby odstąpić od umowy zawartej na ehokery.pl/, należy przesłać wypełniony druk odstąpienia od umowy (załącznik nr.1) na adres e-mail: reklamacjegockowiak@gmail.com
Przesyłkę należy nadać na adres:
bramkaochronna.pl - Zwroty,
Ciele, ul. Niedźwiedzia 11,
86-005 Białe Błota.
3. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu akceptacji zwrotu przez pracownika firmy GRUPA-MG, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
4. Przypadki wyłączenia prawa odstąpienia od umowy zostały opisane w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
5. Zwracany towar musi być nieuszkodzony, kompletny i nienoszący śladów użytkowania.

§7. REKLAMACJE

1. Czas na reklamację z tytułu rękojmi: 2 lata ; Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców
2. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy przez system reklamacji dostępny w "Twoje zamówienie" - link otrzymałeś /aś w e-mailu potwierdzającym wysyłkę zamówienia.
3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4. Sprzedający rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmii w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci (dokumentacja zdjęciowa załączona w zgłoszeniu)
5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
6. Adres do wysyłki reklamacji:
eHokery.pl - Reklamacje
Ciele, ul. Niedźwiedzia 11
86-005 Białe Błota
7. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)
3. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014r.

 

Polityka prywatności sklepu internetowego bramkaochronna.pl


Administratorem danych osobowych jest GRUPA-MG Mikołaj Gockowiak wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Ciele ul. Niedźwiedzia 11, 86-005 Białe Błota, NIP 554-269-94-18, REGON 340522324, adres poczty elektronicznej: biuro@ehokery.pl.
 
Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.
 
Dane osobowe klientów gromadzone są w celu założenia konta klienta oraz realizacji zamówień. Po dodatkowym potwierdzeniu przez klienta dane są gromadzone także w celach promocji i marketingu sklepu.
 
Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.
 
Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 
Nasza strona posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:
 
•sesji Użytkownika,
•ostatnio oglądanych produktów,
 
 
Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres Ciele ul. Niedźwiedzia 11, 86-005 Białe Błota, NIP 554-269-94-18, REGON 340522324, adres poczty elektronicznej: biuro@ehokery.pl.