Regulamin

Regulamin sklepu internetowego bramkaochronna.pl

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym http://www.bramkaochronna.pl prowadzony jest przez firmę:

GMM Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Ciele, ul. Niedźwiedzia 11
86-005 Białe Błota
REGON: 382869236
NIP: 5542974988
KRS: 0000777657

GMM GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą: ul. Niedźwiedzia 11, Ciele, 86-005 Białe Błota, NIP 5542974988, REGON 382869236, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000777657

1.2. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta, lub złożenie zamówienia bez rejestracji, jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

1.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

W związku z automatyzacją procesu sprzedaży oraz obsługi informujemy, że wszelkie informacje pozostawione w polu "Uwagi do zamówienia" nie są uwzględniane.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://www.bramkaochronna.pl.

2.3. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: do 24h, przy założeniu zlecenia płatności na rzecz zamówienia i kosztów wysyłki w dniu złożenia zamówienia.

2.4. Firma zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówienia bez podania przyczyny.

 

§3. TOWAR

3.1. Wszystkie towary sprzedawane na stronie http://www.bramkaochronna.pl są wolne od wszelkich wad.

3.2. Ze względu na wzmożony ruch towaru, częstotliwość zamawianych dostaw i różne partie towarów, oferowane przedmioty mogą różnić się kolorem/odcieniem. Zakup tego samego przedmiotu w danym kolorze, w różnym odstępie czasowym może wiązać się z ryzykiem otrzymania towaru innego koloru/odcienia. Na różnice w kolorach/odcieniach może mieć także wpływ indywidualny charakter procesu produkcyjnego poszczególnych elementów oferowanych przedmiotów.

 

§4. PŁATNOŚCI

4.1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 

4.2. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży (paragon bądź faktura) jeśli poprawnie zostały podane dane firmy w odpowiednich dla nich rubrykach (NIP + NAZWA FIRMY). Dokumenty te są również wysyłane elektroniczne na adres mailowy Klienta. Brak sprzeciwu traktowany jest jako wyrażenie zgody na elektroniczną wymianę dokumentów.

4.3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

4.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.

4.5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

 

§5. DOSTAWA

5.1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia. 

5.2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. 

5.3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

 

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6.1. Kupującemu, który jest Konsumentem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 30 dni od dnia otrzymania towaru. 

6.2. Aby odstąpić od umowy zawartej na bramkaochronna.pl, należy wypełnić zgłoszenie dostępne w zakładce "Twoje zamówienie" - link otrzymałeś(aś) w e-mailu potwierdzającym wysyłkę produktu.
Przesyłkę należy nadać na adres: 

bramkaochronna.pl - Zwroty
Ciele, ul. Niedźwiedzia 11
86-005 Białe Błota

6.3. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu akceptacji zwrotu przez pracownika firmy GMM Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący. 

6.4. Przypadki wyłączenia prawa odstąpienia od umowy zostały opisane w art. 38 ustawy o prawach konsumenta. 

6.5. Zwracany towar musi być nieuszkodzony, kompletny i nienoszący śladów użytkowania.

 

§7. REKLAMACJE

7.1. Czas na reklamację z tytułu rękojmi: 2 lata; Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców.

7.2. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy przez system reklamacji dostępny w zakładce "Twoje zamówienie" - link otrzymałeś(aś) w e-mailu potwierdzającym wysyłkę zamówienia.

7.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7.4. Sprzedający rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci (dokumentacja zdjęciowa załączona w zgłoszeniu).

7.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

7.6. Adres do wysyłki reklamacji:

bramkaochronna.pl - Reklamacje
Ciele, ul. Niedźwiedzia 11
86-005 Białe Błota

7.7. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. 

8.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

8.3. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014r.

 

 

Polityka prywatności sklepu internetowego bramkaochronna.pl

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych, pozyskanych przez Administratora danych osobowych za pomocą strony http://www.bramkaochronna.pl oraz informacje o plikach cookies.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest firma GMM Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GMM Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. wpisana dowpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000777657, posiadająca adres miejsca wykonywania działalności i adres do korespondencji: Ciele, ul. Niedźwiedzia 11, 86-005 Białe Błota, REGON: 382869236, NIP: 5542974988, KRS: 0000777657; adres poczty elektronicznej: bok@gmmgroup.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1  (zwanym: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018.1000), oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2017.1219 t.j.), a także ustawą z dnia 16 lipca 2014 . – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907 t.j.).

1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

 

§2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1. Cel, zakres oraz odbiorcy danych, przetwarzanych przez Administratora, wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli każdorazowo Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

2.2.1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto),

2.2.2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2.3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

2.3.1. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w celu nawiązania ewentualnej współpracy, zawarcia umowy, bądź kontynuowania istniejących stosunków handlowych, przesyłania informacji handlowej lub otrzymywania informacji marketingowych, w tym poprzez zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie,

2.3.2. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - realizacja umowy (zwanej: „Umową”), dla której przetwarzanie danych jest niezbędne, a dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, a także do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń,

2.3.3. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

2.3.4. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. w celu działań marketingowych oraz dochodzenia roszczeń.

2.4. Dane mogą być udostępniane odbiorcom, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, a także w przypadku, gdy wymaga tego usługa, którą Pani/Pan zamówi. Odbiorcami danych osobowych są: podmioty świadczące usługi księgowe, prowadzące działalność kurierską, usługi prawne, usługi płatnicze. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
         2.5.1. ING Bank Śląski S.A.
         2.5.2. Twisto Polska sp. z o.o.

2.6. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów, nie będących konsumentami, Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

2.7. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia przez Administratora danych osobowych, że się zdezaktualizowały.

2.8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy, lub realizacja działań marketingowych nie będą możliwe. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

2.9. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia przez Administratora danych osobowych, że się zdezaktualizowały.

2.10. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do dnia rozwiązania Umowy, nie krócej jednak niż okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy albo do czasu cofnięcia zgody, w przypadku gdy była wymagana, albo wniesienia sprzeciwu.

2.11. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren państw trzecich (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do organizacji międzynarodowych.

2.12. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

2.13. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

2.14. Ma Pani/Pan prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pani/Pana dotyczące, które dostarczono na podstawie zgody lub Umowy, w tym może Pani/Pan zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi1.

2.15. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

2.16. W związku ze świadczeniem usług możemy dokonywać profilowania2, wykorzystując do tego podane przez Panią/Pana dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi usługami może Pani/Pan być zainteresowany, na podstawie Pani/Pana dotychczasowych działań, i na wysyłaniu bądź wyświetlaniu profilowanych w ten sposób ofert lub reklam usług.

1 Jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie prawnej zgody lub umowy

2 Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

2.17. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

2.18. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

2.19. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku wątpliwości lub pytań, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: bok@bramkaochronna.pl.

 

§3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

3.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

3.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

3.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

3.2.4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

3.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

3.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

3.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

3.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge

3.6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

 

§4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

 

§5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

5.4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

5.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej Polityki prywatności.

 

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

6.3.1. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;

6.3.2. dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.